دهک دی (ترم اول)

دهک دی دسترسی سریع

نام درسبودجه بندیسوالات
حسابانفصل 1و2 + درس اول فصل 3مشاهده
هندسهفصل 1 و 2 تا ابتدای تجانسمشاهده
آمار و احتمالفصل 1 و 2 تا ابتدای احتمال شرطیمشاهده
فیزیکفصل 1 و 2 تا ابتدای توان در مدار های الکتریکیمشاهده
شیمیفصل 1 و 2 تا ابتدای آنتالپی همان محتوای انرژی استمشاهده

دهک یار دی ماه درس به درس

حسابان

حسابان

فصل 1و2 + درس اول فصل 3
File

هندسه

فصل 1 و 2 تا ابتدای تجانس
File

آمار و احتمال

فصل 1 و 2 تا ابتدای احتمال شرطی
File

فیزیک

فصل 1 و 2 تا ابتدای توان در مدار های الکتریکی
File

شیمی

فصل 1 و 2 تا ابتدای آنتالپی همان محتوای انرژی است
File

بازگشت به صفحه اصلی

دیدگاه‌ها برای دهک دی (ترم اول) بسته هستند