دهک

در این صفحه فهرست دهک ها و بودجه بندی آنها قرار دارد

فهرست دهک های ساخته شده

.برای ورود به صفحه دهک روی عنوان دهک (بالای هر جدول) کلیک کنید.

دهک نیمه آذر

حسابانتابع کل فصل دوم
هندسهدایره – تبدیل های هندسی و کاربرد
آمار و احتمالمبانی ریاضیات – احتمال
فیزیکالکتریسیته ساکن – جریان الکتریکی
شیمیقدر هدایای زمینی را بدانیم – در پی غذای سالم

دهک دی ( آزمون جامع 2 – مفاهیم ترم اول )

حسابانفصل 1و2 + درس اول فصل 3
هندسهفصل 1 و 2 تا ابتدای تجانس
آمار و احتمالفصل 1 و 2 تا ابتدای احتمال شرطی
فیزیکفصل 1 و 2 تا ابتدای توان در مدار های الکتریکی
شیمیفصل 1 و 2 تا ابتدای آنتالپی همان محتوای انرژی است

دهک بهمن ماه

حسابانصفحات 57-90 کتاب
هندسهصفحات 33-45 کتاب
آمار و احتمالصفحات 43-58 کتاب
فیزیکصفحات 51-73 کتاب
شیمیصفحات 49-70 کتاب

دهک اسفند ماه

حسابانصفحات 80-109 کتاب
هندسهصفحات 40-54 کتاب
آمار و احتمالصفحات 72-52 کتاب
فیزیکصفحات 67-91 کتاب
شیمیصفحات 63-86 کتاب

دهک فروردین ماه

حسابانصفحات 80-112 کتاب
هندسهصفحات 40-60 کتاب
آمار و احتمالصفحات 52-82 کتاب
فیزیکصفحات 67-99 کتاب
شیمیصفحات 63-96 کتاب