شورای دانش آموزی

آآشنایی با اعضای اصلی شورای دانش آموزی – تسهیل تحصیل

ریاست شورای دانش آموزی دبیرستان و نماینده پایه یازدهم ریاضی

کورش کمیلی زاده - Koorosh Komeilizadeh

کورش کمیلی زاده

موسس و مدیر تیم تسهیل تحصیل – رئیس شورای دانش آموزی و نماینده پایه یازدهم رشته ریاضی

اسامی معاونین

سید ارشیا ایزدی

معاونت آموزشی – رابط امور آموزشی و تحصیلی

کسری شیرازی

معاونت پژوهشی – رابط امور پژوهشی و مسابقات مهارتی

رامیار تولا

معاونت فرهنگی – رابط امور فرهنگی و مسابقات درون مدرسه ای

بازگشت به صفحه اصلی